Smluvní podmínky služby Google Analytics

Tyto smluvní podmínky služby Google Analytics (tato „smlouva“) vstupují v platnost mezi společností Google LLC (dále jen „Google“ nebo „společnost Google“) a subjektem uzavírajícím tuto smlouvu (dále jen „vy“ a příslušné tvary tohoto zájmena). Tato smlouva upravuje vaše používání standardní služby Google Analytics (dále jen „služba“). KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „PŘIJÍMÁM“, DOKONČENÍM REGISTRAČNÍHO PROCESU NEBO POUŽITÍM SLUŽBY POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI SMLOUVU PŘEČETLI A SOUHLASÍTE S NÍ A ŽE JSTE OPRÁVNĚNI JEDNAT A PŘIJMOUT TUTO SMLOUVU JMÉNEM VLASTNÍKA TOHOTO ÚČTU. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Definice

„Účtem“ se rozumí fakturační účet služby. U všech profilů propojených s jednou službou budou požadavky na server nejprve agregovány a poté bude stanoven poplatek za danou službu.

„Důvěrnými informacemi“ se rozumí veškerá vlastnickým právem chráněná data a veškeré další informace, které jsou písemně sděleny jednou stranou straně druhé a označeny za důvěrné, nebo které jsou sděleny ústně a do pěti pracovních dní jsou převedeny do písemné formy a označeny za důvěrné. Důvěrné informace nicméně nebudou zahrnovat informace, které jsou známy široké veřejnosti nebo s nimi bude široká veřejnost seznámena, které již jsou před svým zpřístupněním některou ze stran druhé straně přijímající straně známy, ani žádné informace nezávisle vypracované přijímající stranou bez použití důvěrných informací.

„Data o zákaznících“ a „data služby Google Analytics“ označují data, která získáváte, zpracováváte nebo ukládáte za pomoci služby a která se týkají charakteristik a aktivit návštěvníků.

„Dokumentace“ znamená veškerou doprovodnou dokumentaci, kterou vám společně se zpracovatelským softwarem poskytne k užívání Google, včetně veškeré dokumentace dostupné online.

„Kód GATC“ znamená měřicí kód Google Analytics, který je instalován ve službě a jehož účelem je shromažďování dat o zákaznících, a veškeré opravy, aktualizace a upgrady, které jsou vám poskytovány.

„Požadavek na server“ je základní jednotka, kterou systém Google Analytics zpracovává. Požadavkem na server může být volání, které do systému Google Analytics odešlou různé knihovny typu Javascript (např. analytics.js), Silverlight, Flash a Mobile. Požadavkem na server může být zobrazení stránky, transakce, položka, událost, sociální interakce nebo časování uživatele. Požadavky na server mohou být do systému Google Analytics doručovány i bez použití jedné z různých výše uvedených knihoven, a to ostatními protokoly a mechanismy podporovanými službou Google Analytics, které vám služba zpřístupní.

„Hlavní stránka“ je uživatelské rozhraní, jehož prostřednictvím přistupujete k určitým funkcím na úrovni sady Google Marketing Platform.

„Zpracovatelský software“ znamená software a upgrady na straně serveru Google Analytics, které analyzují data o zákaznících a generují přehledy.

„Profilem“ se rozumí soubor nastavení, jež souhrnně určují, která data budou zahrnuta do určitého přehledu a která z něj budou vyloučena. Profil může být například určen tak, že se bude malá část webu prohlížet jako unikátní přehled. V jedné službě lze založit různé profily.

„Služba“ znamená libovolnou webovou stránku, aplikaci nebo jinou službu pod vaší kontrolou, která odesílá data do Google Analytics. Každá služba zahrnuje výchozí profil, který měří všechny stránky v rámci dané služby.

„Zásady ochrany soukromí“ jsou zásady ochrany soukromí, které se na službu vztahují.

„Přehled“ znamená výslednou analýzu, která se v profilu zobrazí na stránce www.google.com/analytics/.

„Servery“ jsou servery pod kontrolou společnosti Google (nebo dceřiných společností v plném vlastnictví společnosti Google), na nichž jsou uloženy data o zákaznících a zpracovatelský software.

„Software“ znamená kód GATC a zpracovatelský software.

„Třetí stranou“ se rozumí libovolná třetí strana, (i) které umožníte přístup do svého účtu nebo (ii) jejímž jménem shromažďujete prostřednictvím služby data.

„Návštěvníci“ jsou návštěvníci ve vašich službách.

Slova „zahrnuje“ a „včetně“ mají význam „kromě jiného včetně“.

2. Poplatky a služba

V souladu s článkem 15 je vám služba poskytována bezplatně, dokud měsíční počet požadavků na server v rámci účtu nedosáhne výše 10 milionů. Google může tyto poplatky a zásady týkající se plateb za službu čas od času změnit, včetně přidání poplatků za zeměpisná data, poplatků za import dat z ostatních vyhledávačů nebo dalších poplatků účtovaných Googlu či jeho dceřiným společnostem v plném vlastnictví ostatními dodavateli za zahrnutí dat do přehledů služby. Změny poplatků a zásad týkajících se plateb za službu vstupují v platnost okamžikem, kdy potvrdíte jejich přijetí. Nové podmínky najdete na stránce www.google.com/analytics/. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny poplatky uvedeny v amerických dolarech. Případný nedoplatek bude splatný okamžitě po ukončení této smlouvy. Veškeré náklady spojené s výběrem nedoplatku (včetně nákladů na právního zástupce) vzniklé na straně Googlu budou zahrnuty do dlužné částky a mohou být účtovány platební kartě nebo prostřednictvím jiného fakturačního mechanismu spojeného s vaším účtem AdWords.

3. Účet člena, heslo a zabezpečení

Chcete-li se ke službě zaregistrovat, je nutné dokončit registrační proces tím, že společnosti Google poskytnete aktuální, úplné a přesné informace požadované v registračním formuláři, včetně e-mailové adresy (která slouží jako uživatelské jméno) a hesla. Svá hesla budete chránit a přebíráte plnou odpovědnost za používání svých účtů vámi a třetími stranami. Jste výhradně odpovědní za veškeré činnosti, které proběhnou pod vaším účtem. Pokud se dozvíte o neoprávněném použití svého účtu nebo libovolném jiném narušení bezpečnosti, neprodleně o této skutečnosti Google informujete. Pracovníci Googlu (či jeho dceřiných společností v plném vlastnictví) se čas od času mohou přihlásit do služby a použít přitom zákazníkovo heslo, aby provedli údržbu nebo službu zlepšili, včetně případů, kdy vám budou poskytovat asistenci při řešení technických problémů a problémů s fakturací.

4. Nevýhradní licence

V souladu s podmínkami této smlouvy (a) vám Google uděluje omezenou, odvolatelnou a nevýhradní licenci (bez možnosti udělení podlicence) k instalaci, kopírování a používání kódu GATC výhradně za účelem nezbytným pro vaše používání služby v rámci vašich služeb či služeb třetí strany; a dále (b) ke svým přehledům uloženým na stránce www.google.com/analytics/ můžete přistupovat na dálku, zobrazovat si je a stahovat. Nebudete (ani žádné třetí straně neumožníte) (i) kopírovat, upravovat, adaptovat, překládat a jinak vytvářet díla odvozená ze softwaru či dokumentace; (ii) zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat či jinak zjišťovat zdrojový kód softwaru, vyjma způsobů výslovně povolených platnými místními zákony; (iii) pronajímat, prodávat, postupovat či jinak převádět práva k softwaru, dokumentaci a službě; (iv) odstraňovat oznámení nebo štítky na softwaru či umístěné službou, které informují o vlastnických právech; (v) používat, zveřejňovat, přenášet či zavádět žádné zařízení, software nebo postup narušující nebo se pokoušející narušovat fungování služby či softwaru; (vi) používat ve službě data označená jako vlastnictví třetí strany za účelem jiným, než je generování, zobrazení a stahování přehledů. V souvislosti s používáním dokumentace, softwaru, služby a přehledů a s přístupem k nim budete dodržovat všechny platné zákony a další právní předpisy.

5. Důvěrnost

Žádná ze stran nepoužije a nezveřejní důvěrné informace druhé strany bez předchozího písemného souhlasu druhé strany, vyjma účelu daného plněním závazků v rámci této smlouvy nebo požadavku daného zákonem, předpisem či soudním příkazem. V takovém případě strana, která musí důvěrné informace prozradit, před jejich prozrazením druhou stranu na tuto skutečnost v přiměřeném rozsahu upozorní.

6. Práva týkající se informací a publicita

Google a její dceřiné společnosti v plném vlastnictví mohou v rámci podmínek daných zásadami ochrany soukromí (uvedenými na stránce https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/) uchovávat a používat informace shromážděné v souvislosti s vaším používáním služby. Google nebude sdílet vaše data o zákaznících ani data o zákaznících třetí strany s jinými stranami, pokud (i) nebude mít váš souhlas (pokud jde o vaše data o zákaznících) nebo souhlas třetí strany (pokud jde o data o zákaznících třetí strany); (ii) nedojde k závěru, že je sdílení vyžadováno zákonem, nebo nenabude v dobré víře přesvědčení, že zpřístupnění, zachování či zveřejnění údajů o zákaznících je nezbytné za účelem ochrany práv, vlastnictví či bezpečnosti Googlu, jeho uživatelů nebo veřejnosti; (iii) nebude data o zákaznících za určitých specifických podmínek poskytovat třetím stranám, aby za Google prováděly nějaké úkony (např. fakturace nebo uchovávání dat), a to v rámci přísných omezení zabraňujících použití a sdílení dat způsobem jiným než podle pokynů společnosti Google. V takovém případě podléhá použití dat smlouvám, které zavazují tyto třetí strany ke zpracování dat výhradně na základě pokynů společnosti Google a v souladu s touto smlouvou při zachování důvěrnosti a za náležitých bezpečnostních opatření.

7. Ochrana soukromí

Společnosti Google nesmíte předávat žádné informace, které by mohla využít jako údaje umožňující zjištění totožnosti nebo by je za takové mohla považovat. Zároveň nesmíte s takovým jednáním pomáhat žádné třetí straně ani jí je umožnit. Musíte dodržovat příslušné zásady ochrany soukromí i všechny platné zákony, zásady a předpisy, které se vztahují na shromažďování informací od návštěvníků. Musíte zveřejnit zásady ochrany soukromí a tyto zásady musí obsahovat upozornění na používání souborů cookies, které slouží ke shromažďování údajů. Musíte zveřejnit používání služby Google Analytics a to, jak shromažďuje a zpracovává data. To lze učinit prostřednictvím nápadného odkazu na stránku „Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů“ (umístěnou na adrese www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/ nebo na jiné adrese URL, kterou vám může Google čas od času poskytnout). Vynaložíte z komerčního hlediska rozumné úsilí na to, aby návštěvníkovi byly poskytnuty jasné a srozumitelné informace a mohl vyjádřit souhlas s ukládáním a používáním souborů cookies a dalších informací na návštěvníkově zařízení při aktivitách probíhajících v souvislosti se službou a ve chvílích, kdy je poskytování takových informací a získání zmíněného souhlasu požadováno zákonem.

Nesmíte obcházet žádné funkce ochrany soukromí (např. odhlášení), které jsou součástí služby. Budete dodržovat všechny příslušné zásady Google Analytics v platném znění (dále jen „zásady služby Google Analytics“), které naleznete na adrese www.google.com/analytics/policies/ (nebo na jiné adrese URL, kterou může Google poskytnout).

Můžete se podílet na integrované verzi Google Analytics a určitých reklamních službách Google („reklamní funkce Google Analytics“). Pokud používáte reklamní funkce Google Analytics, musíte dodržovat zásady reklamních funkcí Google Analytics (uvedené na stránce support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=cs&topic=2611283&answer=2700409). Přístup k reklamním službám Google i jejich používání podléhá příslušným podmínkám ujednaným mezi vámi a Googlem, které se na dané služby vztahují.

Pokud používáte Hlavní stránku, řídí se její používání dalšími podmínkami Hlavní stránky (případně těmito podmínkami pod jiným názvem) uvedenými na stránce https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (nebo na jiné adrese URL, kterou může Google poskytnout) v aktuálně platném znění („podmínky Hlavní stránky“).

V rámci svého používání služby souhlasíte vy a Google s podmínkami zpracování reklamních údajů Google uvedenými na stránce https://privacy.google.com/businesses/processorterms („podmínky zpracování“). Google nebude podmínky zpracování měnit, vyjma způsobů výslovně povolených v podmínkách zpracování.

8. Odškodnění

V rozsahu daném rozhodným právem na své náklady odškodníte, budete chránit a bránit společnost Google a jí cele vlastněné dceřiné společnosti před veškerými nároky, jednáními, řízeními a žalobami třetí strany vedenými proti Googlu nebo jeho vedoucím pracovníkům, členům statutárních orgánů, zaměstnancům, zástupcům či partnerům a ponesete veškeré související závazky, škody, vyrovnání, pokuty, penále, výdaje a náklady (včetně přiměřených poplatků právním zástupcům a dalších soudních výdajů) vzniklé společnosti Google a jejím vedoucím pracovníkům, členům statutárních orgánů, zaměstnancům, zástupcům či partnerům následkem nebo v souvislosti s (i) vaším porušením podmínek této smlouvy, (ii) vaším používáním služby, (iii) vaším porušením příslušných zákonů, předpisů a směrnic souvisejících se službou, (iv) prohlášeními a zárukami, které jste učinili třetí straně a nějakým způsobem se týkají služby, softwaru nebo přehledů, (v) nároky vznesenými třetí stranou nebo jménem třetí strany týkajícími se přímo či nepřímo vašeho používání služby, softwaru nebo přehledů, (vi) porušením vašich závazků vůči třetí straně týkajících se ochrany soukromí, (vii) všemi nároky v souvislosti s jednáním nebo opomenutím libovolné třetí strany v souvislosti se službou, softwarem nebo přehledy. Google vás písemně upozorní na veškeré nároky, žaloby a jednání, za něž musíte Google odškodnit. V přiměřeném rozsahu budete plně spolupracovat při obhajobě před libovolným nárokem. Google si vyhrazuje právo převzít na své vlastní náklady výhradní obhajobu a řízení jakékoliv záležitosti týkající se odškodnění z vaší strany.

9. Třetí strany

Pokud používáte službu jménem třetí strany nebo třetí strana jinak používá službu prostřednictvím vašeho účtu (bez ohledu na to, zda jste k tomu oprávněni Googlem či nikoli), prohlašujete a ručíte za to, že (a) jste oprávněni jednat a přijmout tuto smlouvu jménem třetí strany se všemi závazky danými touto smlouvou, (b) Google může sdílet s třetí stranou libovolná data o zákaznících, která specificky související se službami třetí strany, (c) nezveřejníte data o zákaznících třetí strany žádné další straně bez souhlasu třetí strany.

10. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

NENÍ-LI V TÉTO SMLOUVĚ VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK, NEPOSKYTUJE GOOGLE V NEJVYŠŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU, JAKÝ DOVOLUJÍ PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ ČI JINÉ, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV.

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V MÍŘE, V JAKÉ TO PŘIPOUŠTÍ PLATNÉ ZÁKONY, SE GOOGLE ZŘÍKÁ ODPOVĚDNOSTI ZA UŠLÉ ZISKY, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ A NÁSLEDNÉ ŠKODY, EXEMPLÁRNÍ POSTIHY A SANKCE, A TO I V PŘÍPADĚ, KDY GOOGLE ČI JEHO DCEŘINÉ A PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI BYLY UVĚDOMENY NEBO VĚDĚLY ČI BY MĚLY VĚDĚT O TOM, ŽE TAKOVÉ ŠKODY MOHOU VZNIKNOUT, A I V PŘÍPADĚ, ŽE NÁHRADA PŘÍMÉ ŠKODY NENÍ POSTAČUJÍCÍ NÁPRAVNÝ PROSTŘEDEK. CELKOVÁ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI GOOGLE (A JEJÍCH DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ VE 100% VLASTNICTVÍ) VŮČI VÁM ČI JINÉ STRANĚ ZA ZTRÁTY ČI ŠKODY PLYNOUCÍ Z NÁROKŮ, POŽADAVKŮ NEBO ŽALOB PLYNOUCÍCH Z TÉTO SMLOUVY ČI S NÍ SOUVISEJÍCÍ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU 500 $.

12. Oznámení o vlastnických právech

Služba, která zahrnuje software a všechna příslušná práva duševního vlastnictví, je a zůstane majetkem Googlu (a jeho dceřiných společností v plném vlastnictví). Všechna práva k softwaru, která vám nejsou výslovně udělena touto smlouvou, jsou vyhrazena a náleží bez omezení Googlu a jeho poskytovatelům licencí, včetně práva Googlu (a jeho dceřiných společností v plném vlastnictví) na výhradní vlastnictví softwaru a dokumentace. Bez omezení obecné platnosti výše uvedeného souhlasíte s tím, že nebudete (a žádné třetí straně neumožníte): (a) sublicencovat, distribuovat nebo používat službu či software mimo rámec licence dané toutou smlouvou; (b) kopírovat, upravovat, adaptovat, překládat, připravovat odvozená díla, zpětně analyzovat, rozebírat nebo dekompilovat software či se jinak pokoušet zjišťovat libovolný zdrojový kód nebo obchodní tajemství související se službou; (c) pronajímat, prodávat, postupovat či jinak převádět práva k softwaru nebo službě; (d) používat, zveřejňovat, přenášet či zavádět žádné zařízení, software nebo postup narušující nebo se pokoušející narušovat fungování služby či softwaru;(e) používat ochranné známky, obchodní názvy, značky služby, loga, názvy domén ani jiné charakteristické prvky značky či autorská práva nebo jiná vlastnická práva související se službou za libovolným účelem bez předchozího písemného svolení Googlu; (f) registrovat či se pokoušet registrovat nebo někomu asistovat při registraci libovolné obchodní známky, obchodního názvu, značky služby, loga, názvu domény nebo jiného charakteristického prvku značky, autorského práva či jiného vlastnického práva spojeného s Googlem (nebo jeho dceřinými společnostmi v plném vlastnictví) jinak než jménem Googlu (nebo jeho dceřiných společností v plném vlastnictví); (g) odstraňovat, skrývat či upravovat žádné upozornění na autorská práva, obchodní značku nebo jiná vlastnická práva na či v libovolné položce služby; (h) žádat v řízení zahájeném v době, kdy službu stále používáte nebo v době do jednoho roku po skončení použití, o vydání soudního opatření nebo předběžného opatření k zastavení služby nebo její části na základě porušení patentu.

13. Práva vlády Spojených států

Pokud dojde k akvizici používání služby ze strany nebo jménem vlády Spojených států nebo hlavního dodavatele nebo subdodavatele vlády Spojených států (na jakémkoliv stupni) v souladu s 48 C.F.R. 227.7202-4 (pro akvizice ministerstva obrany (DOD)) a 48 C.F.R. 2.101 a 12.212 (pro akvizice, které se netýkají DOD), budou práva vlády na software včetně jejích práv používat, měnit, reprodukovat, rozšiřovat, provádět nebo prozradit software nebo dokumentaci ve všech ohledech předmětem práv komerční licence a omezení uvedených v této smlouvě.

14. Doba platnosti a ukončení

Obě strany mohou na základě oznámení tuto smlouvu kdykoli vypovědět. Dojde-li k ukončení této smlouvy, přestane Google službu poskytovat a vy ji přestanete používat. Odstraníte všechny kopie kódu GATC ze všech svých služeb a do 3 dnů od ukončení smlouvy tuto skutečnost písemně Googlu potvrdíte. V případě ukončení smlouvy (a) nebudete mít nárok na náhradu žádných poplatků za používání služby ani jiných poplatků, (b) případný nedoplatek za poskytovanou službu bude okamžitě splatný v plné výši, (c) nebudete mít nadále k dispozici žádná historická data v přehledech.

15. Změny smluvních podmínek a dalších zásad

Google může tyto podmínky upravit nebo doplnit další podmínky týkající se služby, například v reakci na změny zákona či změny služby. Znění podmínek byste měli pravidelně kontrolovat. Google zveřejní oznámení o změnách těchto podmínek na stránce www.google.com/analytics/, oznámení o změnách zásad služby Google Analytics na stránce www.google.com/analytics/policies/ a oznámení o změnách dalších zásad zmíněných v těchto podmínkách na stránkách s příslušnými adresami URL. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než čtrnáct dní po uveřejnění. Pokud se změněnými podmínkami služby nebudete souhlasit, měli byste službu Google Analytics přestat používat. Žádný dodatek ani úprava této smlouvy nejsou závazné, pokud (i) nejsou vyhotoveny písemně a podepsány řádně oprávněným zástupcem společnosti Google, (ii) nepřijmete aktualizované podmínky online nebo (iii) nepokračujete v používání služby poté, co společnost Google zveřejnila aktualizace smlouvy nebo jakýchkoliv zásad upravujících službu.

16. Různá ujednání, rozhodné právo a příslušný soud

Google je ospravedlněn z neplnění této smlouvy, pokud je plnění zabraňováno, zpožďováno nebo znemožněno okolnostmi, které nelze přiměřeně ovlivnit. Tato smlouva (včetně libovolného dodatku, na němž se strany písemně shodnou) představuje úplné ujednání mezi vámi a Googlem týkající se jejího předmětu a nahrazuje všechny předchozí smlouvy a ujednání mezi stranami. Pokud se libovolné ujednání této smlouvy stane z nějakého důvodu nevymahatelným, bude takové ujednání v nezbytném rozsahu upraveno tak, aby bylo v maximální možné míře vymahatelné a naplňovalo záměr stran, a zbývající část smlouvy bude nadále platná v nezměněné podobě. Tato smlouva se řídí a bude vykládána dle zákonů státu Kalifornie, a to bez ohledu na ujednání o kolizi právních norem. Pokud nastane rozpor mezi cizími zákony, pravidly a předpisy a zákony, pravidly a předpisy státu Kalifornie, budou platit zákony, pravidla a předpisy státu Kalifornie. Každá smluvní strana souhlasí s výhradní a osobní jurisdikci soudů se sídlem v okrese Santa Clara v Kalifornii. Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a zákon Uniform Computer Information Transactions Act se na tuto smlouvu nevztahují. Na software se vztahují vývozní nařízení USA. Nesmí být vyvážen nebo používán v žádné zemi, na niž bylo uvaleno embargo, a nesmí být používán ani jejími obyvateli. Veškerá oznámení určená společnosti Google je nutné zasílat na adresu Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View , CA 94043 , USA, s kopií pro právní oddělení, a to poštovní zásilkou první třídy, leteckou poštou nebo kurýrní službou s doručením do druhého dne, přičemž tato oznámení budou považována za předaná při přijetí. Prominutí nesplněného závazku nepředstavuje prominutí následných nesplněných závazků. Žádné ze svých práv daných touto smlouvou nesmíte postoupit ani jinak převést bez předchozího písemného svolení Google a jakýkoli takový pokus je neplatný. Vztah mezi společností Google a vámi nepředstavuje právní partnerství, jde o vztah mezi nezávislými smluvními stranami. Tato smlouva je závazná a nabývá platnosti pro příslušné nástupce a nabyvatele v ní uvedených stran. Následující články smlouvy budou platit i po jejich ukončení: 1, 4, 5, 6 (s výjimkou posledních dvou vět), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 a 16.

Poslední aktualizace: 24. července 2018