Dodatečné smluvní podmínky prohlížeče Google Chrome a systému Chrome OS

Používáním prohlížeče Chrome nebo systému Chrome OS vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkami společnosti Google na adrese https://policies.google.com/terms a těmito dodatečnými smluvními podmínkami pro Google Chrome a Chrome OS.

Tyto dodatečné smluvní podmínky prohlížeče Google Chrome a systému Chrome OS se vztahují na spustitelný kód aplikace Chrome a systému Chrome OS. Většina zdrojového kódu aplikace Chrome je k dispozici bezplatně s licenční smlouvou na software s otevřeným zdrojovým kódem na adrese https://code.google.com/chromium/terms.html.

Na vaše používání některých součástí prohlížeče Chrome a systému Chrome OS se vztahují následující podmínky:

AVC

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE NA PORTFOLIO PATENTŮ AVC PRO OSOBNÍ POUŽITÍ UŽIVATELEM NEBO JINÉ POUŽITÍ, ZA KTERÉ NEDOSTÁVÁ ODMĚNU, K TĚMTO ÚČELŮM: (i) KE KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM AVC (DÁLE JEN „VIDEO AVC“) A (ii) K DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC ZAKÓDOVANÉHO UŽIVATELEM PROVÁDĚJÍCÍM OSOBNÍ ČINNOST NEBO ZÍSKANÉHO OD PARTNERA, KTERÝ VLASTNÍ LICENCI NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA AVC. NENÍ UDĚLENA LICENCE K ŽÁDNÉMU DALŠÍMU POUŽITÍ ANI JEJÍ UDĚLENÍ NELZE PŘEDPOKLÁDAT. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ STRÁNKY HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Adobe

Aplikace Google Chrome může zahrnovat další součásti poskytnuté společnostmi Adobe Systems Incorporated a Adobe Software Ireland Limited (společně „společnost Adobe“). Vaše použití softwaru společnosti Adobe poskytnutého společností Google (dále jen „Software Adobe“) se řídí následujícími doplňujícími podmínkami (dále jen „Smluvní podmínky společnosti Adobe“). Vy jako subjekt, kterému byl poskytnut Software Adobe, budete v tomto dokumentu nazýváni „Nabyvatel sublicence“.

1. Licenční omezení.

(a) Přehrávač Flash Player verze 10.x je navržen pouze jako plugin prohlížeče. Nabyvatel sublicence nesmí měnit ani distribuovat tento Software Adobe k jinému použití, než je použití pluginu prohlížeče pro přehrávání obsahu na webové stránce. Nabyvatel sublicence nesmí například měnit tento Software Adobe za tím účelem, aby umožnil spolupráci s aplikacemi spuštěnými mimo prohlížeč (např. samostatnými aplikacemi, widgety nebo uživatelským rozhraním zařízení).

(b) Nabyvatel sublicence nezpřístupní žádná aplikační rozhraní přehrávače Flash Player verze 10.x prostřednictvím rozhraní pluginu prohlížeče způsobem, který by umožňoval použití tohoto rozšíření k přehrávání obsahu z webové stránky formou samostatné aplikace.

(c) Software Chrome Reader se nesmí používat k zobrazení dokumentů PDF nebo EPUB, které využívají jiné protokoly či systémy správy digitálních práv než Adobe DRM.

(d) Systém Adobe DRM musí být v softwaru Chrome Reader povolen pro všechny dokumenty PDF a EPUB chráněné systémem Adobe DRM.

(e) Software Chrome Reader nesmí deaktivovat žádné funkce (vyjma funkcí explicitně povolených technickými požadavky) poskytované společností Adobe v Softwaru Adobe mimo jiné včetně zde uvedených příkladů podpory formátů PDF a EPUB a systému Adobe DRM.

2. Elektronický přenos. Nabyvatel sublicence může umožnit stažení Softwaru Adobe z webu, internetu, intranetu nebo prostřednictvím podobné technologie (dále jen „Elektronické přenosy“). Nabyvatel sublicence však musí souhlasit s tím, že všechny jím šířené distribuce Softwaru Adobe včetně distribucí šířených na discích CD-ROM, DVD-ROM nebo jiných paměťových médiích a Elektronickými přenosy (jsou-li výslovně povoleny), budou chráněny přiměřenými bezpečnostními opatřeními proti neoprávněnému použití. Ve vztahu ke zde schváleným Elektronickým přenosům souhlasí Nabyvatel sublicence s tím, že uvede v platnost přiměřená omezení použití daná společností Adobe včetně omezení týkajících se zabezpečení nebo omezení distribuce koncovým uživatelům Produktu Nabyvatele sublicence.

3. Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) a Podmínky distribuce.

(a) Nabyvatel sublicence zajistí, aby byl Software Adobe distribuován koncovým uživatelům s právně vymahatelnou licenční smlouvou s koncovým uživatelem ve prospěch Nabyvatele sublicence a jeho dodavatelů, která bude obsahovat alespoň každou z následujících minimálních smluvních podmínek (dále jen „Licence pro koncového uživatele“): (i) zákaz distribuce a kopírování, (ii) zákaz provádění změn a vytváření odvozených děl, (iii) zákaz dekompilace, zpětné analýzy, rozboru či jiných způsobů převodu Softwaru Adobe do člověkem čitelné podoby, (iv) ustanovení o tom, že vlastníkem Produktu Nabyvatele sublicence (podle definice v části 8) je Nabyvatel sublicence a jeho poskytovatelé licencí, (v) odmítnutí odpovědnosti za nepřímé, zvláštní, vedlejší, trestní a následné škody a (vi) další odmítnutí a omezení odpovědnosti obvyklá v daném odvětví, včetně případného odmítnutí všech příslušných zákonných záruk v celém rozsahu přípustném podle zákona.

(b) Nabyvatel sublicence zajistí, aby byl Software Adobe distributorům Nabyvatele sublicence distribuován s právně vymahatelnou licenční smlouvou o distribuci ve prospěch Nabyvatele sublicence a jeho dodavatelů, která bude obsahovat smluvní podmínky se stejným stupněm ochrany společnosti Adobe, jaký mají Smluvní podmínky společnosti Adobe.

4. Otevřený zdrojový kód. Nabyvatel sublicence neudělí (ať už přímo, nepřímo nebo jen náznakem) žádné třetí straně žádná práva ani ji nezprostí žádných povinností souvisejících s duševním vlastnictvím nebo vlastnickými právy společnosti Adobe, podle kterých by se toto duševní vlastnictví stalo předmětem licence či smlouvy o otevřeném zdrojovém kódu, jejíž součástí bude požadavek či prohlášení, které by bylo možno chápat jako požadavek, že podmínkou použití, změn a/nebo distribuce Softwaru Adobe je, aby byl (i) zveřejněn nebo distribuován ve formě zdrojového kódu, (ii) licencován za účelem tvorby odvozených děl nebo (iii) bezplatně šířen. Aby nedošlo k nedorozumění: předchozí omezení nebrání Nabyvateli sublicence v distribuci Softwaru Adobe, který může Nabyvatel sublicence bezplatně distribuovat jako součást Softwaru Google.

5. Doplňující podmínky. S ohledem na aktualizace, upgrady a novější verze Softwaru Adobe (souhrnně „Upgrady“) poskytované Nabyvatelům sublicencí si společnost Adobe vyhrazuje právo požadovat dodržování doplňujících smluvních podmínek týkajících se pouze Upgradu a jeho budoucích verzí (a to výhradně v rozsahu, v jakém společnost Adobe vyžaduje tato omezení od všech nabyvatelů licencí na Upgrade). Pokud Nabyvatel sublicence s doplňujícími smluvními podmínkami nesouhlasí, nebude mít žádná licenční práva na Upgrade a 90 dní po datu, kdy byl informován o doplňujících smluvních podmínkách, budou automaticky ukončena jeho licenční práva na Software Adobe.

6. Vlastnická práva. Nabyvatel sublicence neodstraní ani žádným způsobem nepozmění sdělení o autorských právech, ochranných známkách a vlastnictví log, související sdělení ani jiná sdělení o vlastnických právech společnosti Adobe (a jejích případných poskytovatelů licencí), která jsou součástí Softwaru Adobe nebo s ním dodaných materiálů. Nabyvatel sublicence bude požadovat splnění těchto podmínek i od svých distributorů.

7. Technické požadavky. Nabyvatel sublicence a jeho distributoři smějí distribuovat Software Adobe a/nebo Upgrade pouze v zařízeních, která (i) splňují technické požadavky uveřejněné na webu http://www.adobe.com/mobile/licensees (nebo na následnických webových stránkách) a (ii) která byla ověřena společností Adobe způsobem popsaným níže.

8. Ověření a aktualizace. Každý svůj produkt (a každou jeho verzi), který obsahuje Software Adobe nebo Upgrade (dále jen „Produkt Nabyvatele sublicence“) a který nesplňuje kritéria výjimky z ověření zařízení, která oznámí společnost Google, musí Nabyvatel sublicence odeslat společnosti Adobe k ověření. Nabyvatel sublicence zaplatí za každé odeslání tím, že si pořídí ověřovací balíčky podle aktuálně platných smluvních podmínek společnosti Adobe uvedených na webu http://flashmobile.adobe.com/. Produkt Nabyvatele sublicence, který neprošel ověřením, nesmí být distribuován. Ověření bude provedeno v souladu s aktuálně platným procesem společnosti Adobe, který je popsán na webu http://flashmobile.adobe.com/ (dále jen „Ověření“).

9. Centrum profilů a zařízení. Nabyvatel sublicence bude v rámci procesu Ověření nebo jiným způsobem vyzván, aby zadal určité profilové informace o Produktech Nabyvatele sublicence. Nabyvatel sublicence tyto informace společnosti Adobe poskytne. Společnost Adobe může tyto profilové informace (i) použít přiměřeným způsobem k ověření Produktu Nabyvatele sublicence (pokud je takový produkt předmětem Ověření) a (ii) zobrazit v systému „Adobe Device Intelligence“, který se nachází na webu https://devices.adobe.com/partnerportal/. Tento systém je také k dispozici prostřednictvím nástrojů a služeb společnosti Adobe pro tvorbu a vývoj a umožňuje vývojářům a koncovým uživatelům zkontrolovat, jak bude obsah a aplikace vypadat v Produktech Nabyvatele sublicence (např. jak budou v některých telefonech vypadat obrázky videí).

10. Vývoz. Nabyvatel sublicence bere na vědomí, že zákony a směrnice Spojených států omezují vývoz a opětovný vývoz komodit a technických dat pocházejících ze Spojených států, mezi které může patřit Software Adobe. Nabyvatel sublicence souhlasí s tím, že nebude vyvážet ani opětovně vyvážet Software Adobe bez příslušných souhlasů úřadů Spojených států a zahraničních státních úřadů.

11. Podmínky použití přenosových technologií.

(a) Pokud k tomu Nabyvatel sublicence neobdržel od příslušné strany povolení, nebo s ní za tímto účelem neuzavřel smlouvu, nesmí Software Adobe používat ani povolit jeho použití ke kódování nebo dekódování pouze zvukových dat ve formátu mp3 v jiném zařízení, než je počítač (např. v mobilním telefonu nebo přijímači set-top box). Kromě toho programy pro kódování nebo dekódování obsažené v Softwaru Adobe nesmějí být použity ani zpřístupněny jiným produktem, než je Software Adobe. Software Adobe je možno použít ke kódování nebo dekódování dat ve formátu MP3 obsažených v souboru formátu swf nebo flv, který obsahuje video, obrázky nebo jiná data. Nabyvatel sublicence bere na vědomí, že použití Softwaru Adobe v nepočítačových zařízeních, jak je popsáno v ujednáních v této části, může vyžadovat úhradu licenčních poplatků nebo jiných částek třetím stranám, které mohou být vlastníky práv k duševnímu vlastnictví na technologii MP3, a že ani společnost Adobe ani Nabyvatel sublicence neuhradili žádné poplatky ani jiné částky třetí straně vlastnící práva k duševnímu vlastnictví za tento způsob použití. Pokud Nabyvatel sublicence vyžaduje program pro kódování nebo dekódování formátu MP3 pro tento způsob použití, odpovídá Nabyvatel sublicence za pořízení nezbytné licence k duševnímu vlastnictví včetně příslušných patentových práv.

(b) Nabyvatel sublicence nebude používat, kopírovat, reprodukovat ani upravovat (i) zdrojový kód On2 (dodaný jako součást zdrojového kódu), pomocí kterého Software Adobe dekóduje video ve formátu Flash (.flv nebo .f4v), a (ii) zdrojový kód Sorenson Spark (dodaný jako součást zdrojového kódu) za účelem pouhé opravy chyb a zvýšení výkonu Softwaru Adobe. Všechny kodeky poskytnuté se Softwarem Adobe lze používat a distribuovat pouze jako nedílnou součást Softwaru Adobe a nesmí být přístupné jiným aplikacím včetně aplikací Google.

(c) Zdrojový kód může být poskytnut s kodekem AAC nebo kodekem HE-AAC (dále jen „kodek AAC“). Použití kodeku AAC je podmíněno tím, že Nabyvatel sublicence získá patřičnou patentovou licenci zahrnující nezbytné patenty poskytované společností VIA Licensing pro koncové produkty, ve kterých bude kodek AAC použit. Nabyvatel sublicence bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Adobe neposkytuje patentovou licenci na kodek AAC v rámci této smlouvy Nabyvateli sublicence ani nabyvatelům jeho sublicencí.

(d) ZDROJOVÝ KÓD MŮŽE OBSAHOVAT KÓD, KTERÝ JE LICENCOVÁN V RÁMCI PORTFOLIA PATENTŮ AVC PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ UŽIVATELEM K TĚMTO ÚČELŮM: (i) KE KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM AVC (DÁLE JEN „VIDEO AVC“); (ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO UŽIVATELEM PROVÁDĚJÍCÍM OSOBNÍ NEBO NEKOMERČNÍ ČINNOST NEBO KTERÉ BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ VLASTNÍ LICENCI NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA AVC. NENÍ UDĚLENA LICENCE K ŽÁDNÉMU DALŠÍMU POUŽITÍ ANI JEJÍ UDĚLENÍ NELZE PŘEDPOKLÁDAT. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. NA ADRESE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

12. Aktualizace. Nabyvatel sublicence nesmí mařit snahu společností Google a Adobe o aktualizaci Softwaru Adobe ve všech produktech Nabyvatele sublicence, ve kterých je Software Adobe zahrnut jako součást Softwaru Google („Produkty Nabyvatele sublicence“).

13. Informace o vlastnictví. Nabyvatel sublicence uvede Software Adobe ve veřejně dostupných specifikacích Produktu Nabyvatele sublicence a obal nebo marketingové materiály tohoto produktu opatří odpovídajícími značkami Softwaru Adobe (s výjimkou loga společnosti Adobe) obdobným způsobem, jako jsou uvedeny značky jiných produktů třetích stran, které produkt obsahuje.

14. Odmítnutí záruky. SOFTWARE ADOBE JE POSKYTOVÁN NABYVATELI SUBLICENCE K POUŽITÍ A REPRODUKCI VE STAVU „TAK, JAK JE“ A SPOLEČNOST ADOBE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA JEHO POUŽITÍ NEBO VÝKON. SPOLEČNOST ADOBE A JEJÍ DODAVATELÉ NERUČÍ ANI NEMOHOU RUČIT ZA VÝKON SOFTWARU ADOBE NEBO VÝSLEDKY ZÍSKANÉ JEHO POUŽITÍM. S VÝJIMKOU ZÁRUK, PROHLÁŠENÍ, VYJÁDŘENÍ NEBO SMLUVNÍCH PODMÍNEK V ROZSAHU, V JAKÉM JE NENÍ MOŽNO NEBO NENÍ POVOLENO VYLOUČIT NEBO OMEZIT PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ V JURISDIKCI NABYVATELE SUBLICENCE, SPOLEČNOST ADOBE A JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ, VYJÁDŘENÍ ANI SMLUVNÍ PODMÍNKY (VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, AŤ UŽ VYPLÝVAJÍ ZE STATUTÁRNÍHO ČI OBYČEJOVÉHO PRÁVA, ZVYKLOSTÍ, OBVYKLÉ PRAXE NEBO JINÝCH PODMÍNEK) TÝKAJÍCÍ SE JAKÉKOLIV ZÁLEŽITOSTI VČETNĚ, MIMO JINÉ, NEPOŠKOZENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, OBCHODOVATELNOSTI, INTEGRACE, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. NABYVATEL SUBLICENCE SOUHLASÍ S TÍM, ŽE NEBUDE POSKYTOVAT ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, V ZASTOUPENÍ SPOLEČNOSTI ADOBE.

15. Omezení odpovědnosti. SPOLEČNOST ADOBE ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NÉST ODPOVĚDNOST VŮČI NABYVATELI SUBLICENCE ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY, NÁROKY NEBO NÁKLADY JAKÉHOKOLIV DRUHU ANI ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ ČI VEDLEJŠÍ ŠKODY ČI ZTRÁTY NA ZISKU NEBO ÚSPORÁCH, I KDYŽ BY BYL ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI ADOBE UPOZORNĚN NA MOŽNOST VZNIKU TOHOTO DRUHU ZTRÁT, ŠKOD, NÁROKŮ ČI NÁKLADŮ, A NEBUDOU MÍT ANI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY VZNESENÉ TŘETÍ STRANOU. PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ A VYLOUČENÍ JSOU PLATNÁ V ROZSAHU, V JAKÉM JE POVOLUJÍ PLATNÉ ZÁKONY V JURISDIKCI NABYVATELE SUBLICENCE. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ADOBE A JEJÍCH DODAVATELŮ V RÁMCI TÉTO SMLOUVY NEBO V SOUVISLOSTI S NÍ BUDE OMEZENA ČÁSTKOU JEDEN TISÍC AMERICKÝCH DOLARŮ (1000 USD). Žádná část této Smlouvy neomezuje odpovědnost společnosti Adobe vůči Nabyvateli sublicence v případě smrti nebo zranění osob vyplývajících z nedbalosti či podvodu ze strany společnosti Adobe. Společnost Adobe zastupuje své dodavatele v záležitostech odmítnutí odpovědnosti, vyloučení nebo omezení závazků, záruk a hmotné odpovědnosti, které jsou uvedeny v této Smlouvě. Nezastupuje je v žádných dalších ohledech ani za žádným jiným účelem.

16. Podmínky ochrany obsahu

(a) Vymezení pojmů.

„Pravidla souladu a robustnosti“ označují dokument, který definuje pravidla pro soulad a robustnost Softwaru Adobe umístěná na webové stránce http://www.adobe.com/mobile/licensees nebo následnických webových stránkách.

„Funkce ochrany obsahu“ jsou aspekty Softwaru Adobe, které slouží k zajištění dodržení Pravidel souladu a robustnosti a zamezení přehrávání, kopírování, úprav, opětovné distribuce nebo dalších činností týkajících se digitálního obsahu za účelem užití uživateli Softwaru Adobe, pokud tyto činnosti nejsou povoleny vlastníky daného digitálního obsahu nebo jeho licencovanými distributory.

„Kód pro ochranu obsahu“ označuje kód v některých verzích Softwaru Adobe, který aktivuje některé funkce ochrany obsahu.

„Klíč“ označuje kryptografickou hodnotu obsaženou v Softwaru Adobe, která slouží k dešifrování digitálního obsahu.

(b) Licenční omezení. Na právo Nabyvatele sublicence využívat licence k Softwaru Adobe se vztahují následující další omezení a závazky. Nabyvatel sublicence zajistí, aby jeho zákazníci dodržovali tato omezení a závazky ve stejném rozsahu, v jakém je to požadováno od Nabyvatele sublicence ve vztahu k Softwaru Adobe. Jakékoliv nedodržení těchto dalších omezení a závazků ze strany zákazníků Nabyvatele sublicence bude považováno za zásadní porušení smlouvy Nabyvatelem sublicence.

b.1. Nabyvatel sublicence a jeho zákaznici mohou distribuovat pouze takový software Adobe, který splňuje pravidla souladu a robustnosti, což bude potvrzeno nabyvatelem sublicence během procesu ověření popsaného výše ve Smluvních podmínkách společnosti Adobe.

b.2. Nabyvatel sublicence nesmí (i) obcházet funkce ochrany obsahu v softwaru Adobe ani v žádném souvisejícím softwaru Adobe, který slouží k šifrování nebo dešifrování digitálního obsahu pro autorizovaného užití uživateli softwaru Adobe, ani (ii) vyvíjet či distribuovat produkty k obcházení funkcí ochrany obsahu v softwaru Adobe nebo v jakémkoliv softwaru Adobe, který slouží k šifrování nebo dešifrování digitálního obsahu pro autorizované užití uživateli softwaru Adobe.

(c) Klíče jsou považovány za důvěrné informace společnosti Adobe a Nabyvatel sublicence bude ve vztahu ke Klíčům dodržovat postup zacházení se zdrojovým kódem Adobe (který společnost Adobe na požádání poskytne).

(d) Soudně nařízený opravný prostředek. Nabyvatel sublicence souhlasí s tím, že porušení této Smlouvy může ohrozit Funkce ochrany obsahu v Softwaru Adobe a může způsobit ojedinělé a trvalé poškození zájmů společnosti Adobe a vlastníků digitálního obsahu, kteří na tyto Funkce ochrany obsahu spoléhají, a že finanční odškodné nemusí být k úplné kompenzaci těchto škod dostatečné. Nabyvatel sublicence proto dále souhlasí s tím, že společnost Adobe má právo kromě finančního odškodného vyžadovat soudně nařízený nápravný prostředek, aby eliminovala nebo omezila škody způsobené příslušným porušením smlouvy.

17. Určená oprávněná třetí strana. Společnosti Adobe Systems Incorporated a Adobe Software Ireland Limited jsou určenými oprávněnými třetími stranami smlouvy mezi společností Google a Nabyvatelem sublicence ve věci Softwaru Adobe včetně mimo jiné Smluvních podmínek společnosti Adobe. Nabyvatel sublicence souhlasí bez ohledu na rozpor v této smlouvě se společností Google, že společnost Google smí zveřejnit identitu Nabyvatele sublicence společnosti Adobe a písemně osvědčit, že Nabyvatel sublicence uzavřel se společností Google licenční smlouvu, která zahrnuje Smluvní podmínky společnosti Adobe. Nabyvatel sublicence musí uzavřít smlouvu se všemi nabyvateli jeho licencí a pokud mají tito nabyvatelé licence povoleno opětovně distribuovat Software Adobe, musí být součástí jejich smlouvy také Smluvní podmínky společnosti Adobe.

Vaše používání určitých součástí systému Chrome OS se řídí následujícími smluvními podmínkami:

MPEG-4

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE NA PORTFOLIO PATENTŮ MPEG-4 VISUAL PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ UŽIVATELEM K TĚMTO ÚČELŮM: (i) KE KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM MPEG-4 VISUAL (DÁLE JEN „VIDEO MPEG-4“) A (ii) K DEKÓDOVÁNÍ VIDEA MPEG-4 ZAKÓDOVANÉHO UŽIVATELEM PROVÁDĚJÍCÍM OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOST NEBO ZÍSKANÉHO OD PARTNERA, KTERÝ VLASTNÍ LICENCI OD SPOLEČNOSTI MPEG LA NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA MPEG-4. NENÍ UDĚLENA LICENCE K ŽÁDNÉMU DALŠÍMU POUŽITÍ ANI JEJÍ UDĚLENÍ NELZE PŘEDPOKLÁDAT. DALŠÍ INFORMACE, VČETNĚ INFORMACÍ OHLEDNĚ POUŽITÍ K PROPAGAČNÍM, INTERNÍM NEBO KOMERČNÍM ÚČELŮM A LICENCOVÁNÍ, LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC. VIZ STRÁNKY HTTP://WWW.MPEGLA.COM.